នុះ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសបុក នឹងលុបគណនី អ្នកដែលចូលចិត្តបង្ហោះគ្រឿងស្រវឹង ពេលផឹកស៊ី និងជក់បារីចេញ

25028

យោងតាម​​​​​​​​សារព័​​​​​​​ត៌មា​​​​​​​​​​​​​ន CNN បានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុ​​​​​​​ន​​​​​​​ហ្វេសប៊ុ​​​​​​​​​ក​​​​​​​​​នឹង​​​​​​​​​​​ចាប់ ផ្ដើមអនុវត្តន៍​វិ​​​​​​​​ធានកា​​​​​​​​រលុ​​​​​​​​​បបំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាត់គណនីហ្វេសប៊ុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងតេឡេក្រា​​​​​​​​​មដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើកា​​​​​​​រផ្សព្វផ្សាយអំ​​​​​​​​​​​​ពីគ្រឿងស្រ​​​​​​​​វឹងនិ​​​​​​​​​​​ងថ្នាំជក់(ជក់បារី) ។

ដែ​​​​​​​​លការ​​​​​​​​ចាត់​​​​​​​​វិធា​​​​​​​​​ន​​​​​​​​​កា​​​​​​​​​​រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ ក្នុងគោលបំណងហា​​​​​​​​​មឃា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត់ការប្រើ ប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រឿងស្រវឹង​​​​​​​​​​​និងថ្នាំរប​​​​​​​​ស់យុវជ​​​​​​​​​នដែ​​​​​​​​​​លមា​​​​​​​​នអា​​​​​​​​​​​​​​​យុក្រោម​​​​​​១៨ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុនហ្វេសបុក បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថាច្បាប់ថ្មីនេះ​​​​​​​​​​ នឹងចា​​​​​​​​​​​​​​​​ប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់​​​​​​​​​​​ពីថ្ងៃទីពុធ​​​​​​​​នេះទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែល ក្រុមហ៊ុន​​​​​​​​​ហ្វេស​​​​​​​​​​ប៊ុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឹងផ្ញើសារបញ្ជាក់​​​​​​​​​​​​ទៅក្រុមទំព័រ​​​​​​​​​ហ្វេសប៊ុ​​​​​​​​​កណា​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបង្កើតក្នុង​​​​​​​​​ គោលដៅ​លក់គ្រឿងស្រវឹង​​​និង​​​​​​​​​​និងថ្នាំ ហើ​​​​​​​​​​​​យប្រសិន​​​​​​​​​​​​​​​​​បើមិនអនុវត្តតា​​​​​​​​​មច្បាប់​​​​​​​​នេះ នោះ​​​​​​​​ផេកហ្​​​​​​​​​​​​វេសប៊ុករបស់ពួក​គេនឹងត្រូវលុ​​​បចោ​​​​​​​​​​ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញពីហ្វេស​​​​​​​ប៊ុក៕

ចែករំលែក